AKCJA ŚWIĘTA! W Wielką Sobotę ostatnie zwiedzanie możliwe jest o godz. 13:45, W Niedzielę Wielkanocną – nieczynne, w Poniedziałek Wielkanocny od 10:00 do 16:00, Zapraszamy!

Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu

Internetowego Sklep Kopalnia Złota

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Sklep Kopalni Złota prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://kopalniazlota.pl/sklep/

Sprzedawca –
MAŁGORZATA DZICZKOWSKA
przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
MOONSHINE MAŁGORZATA DZICZKOWSKA
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP
8871761002,
nr REGON 382832670,
ul. Złota 7, 57-250 Złoty Stok.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy:
MOONSHINE MAŁGORZATA DZICZKOWSKA, ul. Złota 7, 57-250 Złoty Stok
Adres e-mail: sklep@kopalniazlota.pl

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
– urządzenie z dostępem do Internetu
– przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz,
jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a
także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
Sprzedawca przekaże Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie
dostarczenia towaru.
Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
1. za pomocą karty płatniczej:
– Visa
– Visa Electron
– MasterCard
– MasterCard Electronic
– Maestro
2. za pośrednictwem platformy płatniczej:
– Przelewy24
– za pobraniem, tj.
– kartą lub gotówką
– w momencie dostarczenia towaru do Kupującego;
W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 7 Dni roboczych.
3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
4. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:
– Polska
– Europa
5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
– Za pośrednictwem firmy kurierskiej
– Za pośrednictwem Poczty Polskiej
– Do paczkomatów InPost
– Drogą elektroniczną – w przypadku treści cyfrowych

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8
Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż
przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy
zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;
zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych
podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na
przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie
jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania
przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności,
w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego
sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie,
a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji
Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne
rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres:
MOONSHINE MAŁGORZATA DZICZKOWSKA , ul. Złota 7, 57-250 Złoty Stok, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował
Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar
przed upływem terminu 14 dni.
Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego
w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący
uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych
kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas
składania zamówienia.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego
kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu
do umowy:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego uprzywilejowanego przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

W przypadku wystąpienia wady towaru
Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji,
o ile gwarancja została udzielona.
Korzystając z rękojmi
Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
żądać usunięcia wady.
Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2
Regulaminu.
Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy,
Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy,
na adres
MOONSHINE MAŁGORZATA DZICZKOWSKA ul. Złota 7, 57-250 Złoty Stok 
Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna
w opisie produktu w Sklepie.
Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument
może skorzystać m.in. z:
mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego
należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów
znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim
Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem
polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 10 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach
oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce
prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w
Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6
ust. 1 lit. b RODO),
ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia
lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży.
Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży
zawartą przez Sklep;
zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy
podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Kupującemu przysługuje prawo żądania:
dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
przeniesienia danych do innego administratora także prawo:
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną
sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1
lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2
Regulaminu.
W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji
Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd
właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o
dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach
prawem dopuszczonych, jest wyłączona.
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest wyłączona.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może,
ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

MOONSHINE MAŁGORZATA DZICZKOWSKA
ul. Złota 7, 57-250 Złoty Stok
adres e-mail: sklep@kopalniazlota.pl

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*)
o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) /
o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
…………………………………………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

                                                                                                                                                                                                                                                  (*) Niepotrzebne skreślić.1.

Sprawdź nasz sklep on-line

Pamiątki z Kopalni Złota

Baśnie i Legendy Gór Złotych

50,00 
Niech te opowieści staną się dla Was przewodnikiem po Złotym...

Kalendarz Słowiański 2023 – wyprzedaż ostatnich egzemplarzy

50,00 
Wyprzedajemy końcówkę serii. Ostatnia szansa na zakup tego pięknego kalendarza!

Zimowa paczka czytelnika

140,00 150,00 
Dla zimowych moli książkowych

Zielona Sukienka

45,00 
Przez Rosję i Kazachstan śladami rodzinnej historii.

Obczaj nasze
Social Media

Szukaj i stawiaj hasze #goldmine #kopalniazlota #osadagornicza #sredniowiecznaosada #zlotystok

Rzuć okiem na filmy naszych gości!

Godziny
otwarcia

Kompleks atrakcji w Kopalni Złota czynny jest codziennie.

Dzisiaj otwarty jest w godzinach: 9:00 – 16:00.
Godziny otwarcia poszczególnych atrakcji mogą się różnić.

Wyróżniamy
dwa sezony
Sezon letni

od 1 kwietnia do 31 października
kompleks czynny:
9:00- 18:00

Sezon Zimowy

od 1 listopada do 31 marca
kompleks czynny:
9:00- 17:00

Cennik
biletów
Programy
zwiedzania
Oferta dla
grup i szkół
Rezerwuj bilet
Praktyczne informacje

Zwiedzaj
z przewodnikiem

Cennik
biletów
Programy zwiedzania
Oferta dla grup i szkół
Kup bilet
Praktyczne informacje
Twoja prywatność ma dla nas znaczenie

Pliki cookies i podobne technologie są używane na naszych stronach w celu personalizacji treści i reklam, dostarczania i ulepszania funkcji produktów oraz analizowania ruchu na naszej stronie internetowej. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej. Kontynuując korzystanie z naszych witryn i usług, zgadzasz się na użycie tych plików cookie i podobnych technologii.